Våra tjänster

Vi är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som med stort engagemang, kreativitet och 20-års transaktionsvana möter företagarnas behov och knyter band mellan dem och vårt gedigna investerarnätverk.  

Notering

Att sätta sitt bolag på börsen är en stor och viktig milstolpe i ett bolags historia. Det krävs planering och ett erfaret team för att se till att noteringen blir framgångsrik – både själva transaktionen och den nya status som noterat bolag.

Med flerårig erfarenhet hjälper vi Er på vägen mot en framgångsrik notering. Skills har många lyckade noteringar bakom oss och utsågs 2021 av Affärsvärlden till "Bästa rådgivare i kategorin kursutveckling i klassen småbolag", en tydlig kvalitetsstämpel.

En notering kan vara önskvärt av flera olika skäl. Nedan listas ett urval av de fördelar associerade med ett noterat bolag:

Finansiering – få tillgång till kapitalmarknadensfinansiella resurser inför en planerad kommersialisering, tillväxtresa eller inför förvärv

Likviditet och prissättning i aktien – viktigt verktyg när ägare vill sälja delar av sitt innehav eller för att kunna använda aktien som en valuta vid förvärv

Kvalitetsstämpel – bolaget har genomgått och klarat gedigen extern granskning. Det är ovanligt att noterade bolag går i konkurs.

Oavsett varför ni vill notera bolaget är det ett utmärkt tillfälle för att göra ett medialt avtryck. Det är viktigt för att få tillräckligt många aktieägare för att en likvid handel ska vara möjlig. Likviditet i handeln är beroende av en mängd faktorer och antalet aktieägare är en av dem.

Vi hjälper givetvis er vid eventuella listbyten och direktnoteringar.

Kapitalanskaffning

Kapitalanskaffningar kan komma i många olika former. Vi säkerställer att Ert bolag får in rätt kapital för just Era behov genom följande processer:

Företrädesemissioner - En företrädesemission innebär att ett bolag tar in pengar genom att utfärda nya aktier och sälja dem till investerare. Den vanligaste typen av emission ger befintliga aktieägare företrädesrätt att teckna sig i emissionen.

Riktade emissioner - En riktad emission riktar sig till en begränsad krets investerare som Bolaget på förhand har bestämt. I jämförelse med en företrädesrättsemission är denna process betydligt enklare och smidigare att genomföra. Eftersom ett bolag i första hand bör ge befintliga aktieägare företräde så måste det däremot finnas rimlig motivering till att frångå detta. Sådan motivering kan inkludera att kapitalanskaffningen måste ske snabbt, eller att bolaget vill rikta sig till specifika nya investerare som genom sitt ägarskap kan gynna bolaget på lång sikt.

Private placements - Detta avser främst onoterade bolag i behov av kapital eller ändring i ägarstrukturen men kan även vara aktuellt för noterade bolag. Oavsett behov leder vi Er till en lyckad transaktion.

Blocktransaktioner - Ska ni göra en förändring i bolagets ägarstruktur? Är det en eller flera huvudägare som vill minska sin andel men likviditeten i aktien inte tillåter det? Då ska ni överväga att göra en blocktransaktion.

Fusioner och förvärv – M&A

Funderar ni på att sälja Ert bolag? Går ni i köptankar? Skills har lång erfarenhet av fusioner och förvärv och maximerar nyttan både för köpare och för säljare.

Certified adviser

Skills Corporate Finance är auktoriserad Certified Adviser, CA för bolag listade på Nasdaq First North Growth Market. Rollen som Certified Adviser innebär att vägleda och stödja företaget i noteringsprocessen samt att efter listningen kontinuerligt se till att bolaget följer de regler och förordningar som finns för att ha aktier upptagna till handel.

Skills Corporate Finance är anknutet ombud till Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, ett svenskt värdepappersbolag auktoriserat av Finansinspektionen.
Läs mer på deras hemsida

Vill du växa din verksamhet? 

Satsar ditt företag på att växa eller ta in pengar? Är du intresserad av att investera?

Skills Corporate Finance
Vår ambition är att vara marknadens smidigaste samarbetspartner för tillväxtföretag som är redo att ta nästa steg i sin utveckling.
Kontakt
Biblioteksgatan 29, 7 tr.
114 35 Stockholm
08-517 082 40
info@skillscorp.se